Energiebesparing wordt door het kabinet gestimuleerd door afspraken te maken met diverse branches. Een voorbeeld hiervan is dat huiseigenaren goedkoop geld kunnen lenen voor vloerisolatie of dubbele ramen. Ook kunnen verhuurders in de sociale huursector subsidie aanvragen om energiebesparende maatregelen te nemen.

Efficiënter energieverbruik bevorderen

De Rijksoverheid heeft met verschillende partijen, zoals de industrie, afspraken gemaakt over energiebesparing. De belangrijkste afspraken op een rij:

 • Het energieverbruik in de industrie moet omlaag, bijvoorbeeld door efficiënter te produceren en restwarmte te benutten.
 • ICT-bedrijven gaan efficiënter om met energie, met als doel 50% energiebesparing in de ICT-sector in 2030.
 • De tuinbouwsector verbouwt energiezuiniger groente en fruit via Het Nieuwe Telen. Nieuwe kassen zijn vanaf 2020 klimaatneutraal. Dat is een van de ambities uit de Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020.

Energiebesparing in woningen en gebouwen

Het kabinet wil woningen en gebouwen (zoals scholen, winkels en kantoren) energiezuiniger maken. De afgelopen jaren heeft het Rijk hiervoor afspraken gemaakt met allerlei organisaties. Ook zijn maatregelen afgekondigd. Die zijn voor een deel al in gang gezet. Een overzicht:

 • Goedkoop geld lenen voor energiebesparende maatregelen

Huiseigenaren kunnen sinds 21 januari 2014 een goedkope lening afsluiten om energiebesparende maatregelen te nemen in hun woning, zoals dubbele ramen of vloerisolatie. Deze ‘energiebespaarlening’ kunnen ze aanvragen bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Dit is een maatregel uit het Energieakkoord.

 • Garantiefonds voor energiebesparing door VvE’s

Er komt een garantiefonds voor energiebesparing door verenigingen van eigenaren (VvE’s). Het Rijk betaalt hieraan voor maximaal € 35 miljoen mee. De regeling moet nog worden uitgewerkt en gaat naar verwachting begin 2015 van start.

 • Strengere energie-eisen nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw moet vanaf 2020 (bijna) energieneutraal zijn. Energieneutraal wil zeggen dat een gebouw evenveel energie opwekt als verbruikt. Om dit te bereiken wordt de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) geleidelijk verlaagd – hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. In 2015 moeten alle nieuwe gebouwen de helft minder energie verbruiken dan in 2007. Nieuwe overheidsgebouwen zijn al vanaf eind 2018 bijna energieneutraal. Rijk, bouwsector en woningsector hebben dit afgesproken in het Lente-akkoord Energiebesparing in de nieuwbouw.

 • Fonds energiebesparingsfonds huursector

Woningcorporaties kunnen sinds 6 oktober gebruik maken van een speciaal fonds om renovatie te bekostigen die veel energiewinst oplevert. Het fonds staat open voor de hele huursector, zowel voor woningen onder als boven de liberalisatiegrens.

 • 400 miljoen voor energiebesparing in de sociale huursector

Verhuurders van huurwoningen in de sociale huursector kunnen sinds 1 juli 2014 subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen. In totaal is €400 miljoen beschikbaar. De regeling en voorwaarden zijn in de Staatscourant gepubliceerd. De subsidie is zowel beschikbaar voor woningcorporaties als particuliere verhuurders.

 • Bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger maken

Elk jaar worden 300.000 bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger gemaakt. Rijk en brancheorganisaties (bouw-, installatie- en energiesector) hebben dit afgesproken in het convenant Energiebesparing bestaande woningen en gebouwen (Meer met minder).

 • Afspraken huursector: huurwoningen energiezuiniger

Met de huursector is afgesproken dat vanaf 2020 alle huurwoningen van woningcorporaties energielabel B of beter hebben. En dat 80% van de particuliere huurwoningen energielabel C of beter heeft. Deze afspraken staan in het convenant Energiebesparing huursector.

 • Lager energieverbruik verwarming en ventilatie

Verwarmingssystemen, warmwatersystemen, koelinstallaties en grote ventilatiesystemen moeten minder energie verbruiken. Sinds 1 december 2013 geldt een verplichte keuring voor airco’s met een totaal opgesteld koelvermogen van meer dan 12 kilowatt (kW). Dit is een gevolg van een wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen. De nieuwe regels gelden voor airco’s in alle gebouwen, dus ook woningen. Ook niet gasgestookte verwarmingssystemen met een vermogen boven de 20 kW moeten periodiek gekeurd worden. Hetzelfde geldt voor gasgestookte verwarmingssystemen van meer dan100 kW.

Voorbeelden energiebesparing in woningen en gebouwen

De volgende projecten zijn gericht op energiebesparing in (bestaande en nieuwe) woningen en gebouwen:

 • Energiesprong

Met het innovatieprogramma Energiesprong stimuleert de Rijksoverheid bouwers en opdrachtgevers tot vernieuwende projecten. Bijvoorbeeld in woningbouw en kantorenbouw.

 • Gebieden Energieneutraal (GEN)

Met steun van het Rijk werkt een groep bedrijven samen aan energie neutrale gebiedsontwikkeling. Doel is om hierover meer kennis te verkrijgen, zodat energie neutrale gebiedsontwikkeling in de toekomst mogelijk wordt.

 • Excellente gebieden

De Excellente gebieden zijn 19 innovatieve nieuwbouwprojecten. De gebouwen in deze gebieden zijn 25% energiezuiniger dan het Bouwbesluit voorschrijft.

 • Blok-voor-blok aanpak

Gemeenten en bedrijven werken in 14 projecten samen om minstens 33.500 woningen energiezuiniger te maken. Zoveel mogelijk wordt een heel huizenblok in 1 keer aangepakt om kosten te besparen.